Isikuandmete kirjeldus

Isikuandmete toimiku kirjeldus kooskõlas Isikuandmete seaduse §10 (523/99).

1. Kontroller

Fiskars Finland Oy Ab (hereinafter “Fiskars”)
Business ID: FI19036089
Hämeentie 135 A, P.O. Box 130, FI-00560, Helsinki, Finland
Tel: +358 20 43 910
Fax: +358 9 604 053

2. Isikuandmete küsimuste eest vastutab

Consumer Service
c/o Fiskars Finland Oy Ab
Email: consumerservice@fiskars.com

3. Isikuandmete registri nimi

Customer Data Register, mis põhineb kliendisuhetel või muudel koostöösuhetel Fiskarsiga.

4. Isikuandmete kasutamise eesmärk

Isikuandmete töötlemise eesmärk on juhtida kliendi- ja teisi koostöösuhteid, administratsiooni, turundust ja kaugmüüki. Samuti planeerida ja arendada Fiskarsi äritegevust ja ettevõtteid, mis aegajalt kuuluvad Fiskarsi ettevõtete gruppi ja frantsiisiketti.

Igasugust registreeritud informatsiooni võidakse kasutada turunduseks, äriedenduseks või muul sarnasel eesmärgil Fiskarsi ja/või sellega seotud ettevõtte poolt, sealhulgas frantsiisiketti kuuluvad ettevõtted ja koostööpartnerid. Selliste eesmärkide seas võib olla otseturundus, ka elektroonilises vormis ja turunduse koondamine. Et võimaldada andmesubjektile soodustusi, pakkumisi ja muud talle huvipakkuvat sisu, võidaks registreeritud andmeid analüüsida ja kasutada koos muu infoga. See võimaldab koostada profiile ja gruppe, et fokusseerida turundus ja teised kommunikatsioonivahendid vastavalt andmesubjekti huvidele. Infot võib välja võtta ka ükskõik milline teine Fiskarsi kliendiregister.

Fiskars võib tellida andmetöötlustoiminguid ka kolmandast isikust teenusepakkujatelt.

5. Isikuandmete dokumendi sisu

Järgmisi gruppe puudutavat infot ja nende muutmise teavet võidakse käsitleda isikuandmete dokumendis:

Tavaline info nagu:
nimi, sünniaeg, sugu, keel, e-maili aadressid, telefoninumbrid, elukohad, elukutse või tiitel, ettevõtte nimi ja kontaktandmed, abieluseis, perekonna suurus, kasutajanimi ja pilt.

Toote registreerimist või mõnd teist objektiivset seost puudutav informatsioon:
Fiskarsi teenuseid puudutavad identifitseerimisandmed, näiteks erinevad kliendiprogrammid: kliendinumber, kasutajanimi ja salasõna; ostuinfo; toote registreerimine (kaasaarvatud garantii registreerimised); kliendiks saamise kuupäev; arveinfo, võlanõuded ja garantii; teabesubjekti huvid; kliendi kõnede salvestused; otseturunduse load ja keelustamised; teabesubjekti tegevused Fiskarsi kodulehel ja mobiiliteenustes nagu brauserisse saadetud küpsised ja läbi nende saadud info (näiteks IP aadress, teabesubjekti käitumine Fiskarsi lehel) ja teabesubjekti tegevus sotsiaalmeedia kanalites.

Pakkumisi, ostusid ja kommunikatsiooni puudutav teave:
Andmesubjekile suunatud ja pakutud hüved, teenused ja kampaaniad ning nende kasutamine; tagasiside, nõuded ja teised teabeedastused ning näitajad, mis on seotud kliendisuhtega; Fiskarsi poes, netipoes ja outletis tehtud ostud; ostu kuupäev, ostetud tooted (ostetud toote number ja hind ning ostu koguhind), tooteid puudutav info, sealhulgas garantii, kaupade töötlemine, saatmine ja tagastamine.

6. Peamised andmeallikad

Informatsiooni kogutakse andmesubjektilt peamiselt kliendi- või teiste koostöösuhete alguses või vältel. Informatsiooni võidakse koguda ka küpsiste või teiste samaväärsete meetodite kaudu, kui isik kasutab Fiskarsi elektroonilisi teenuseid andmeterminali kaudu. Lisaks võidakse isikuandmeid koguda ka kolmandatelt osapooltelt seaduses lubatud ulatuses.

Informatsioon võib olla kogutud teistest Fiskarsi ja sellega seotud ettevõtete registritest, kaasaarvatud selle frantsiisiketti kuuluvatest firmadest.

Isikuandmete uuendused võidakse saada ametiasutustest, organisatsioonidest ja ettevõtetest, mis pakuvad uuendamise teenuseid või ka avalikest registritest ja teistest avalikest allikatest.

7. Tavalised andmete väljaandmised ja ülekanded väljaspool EL/EMP

Fiskars võib avaldada informatsiooni kehtivate õigusaktide piires. Andmeid võidakse avaldada registrist turunduslikel eesmärkidel Fiskarsi koostööpartneritele, kui isik ei ole keelanud nende avaldamist. Sellise info saajal on keelatud andmete edasine avaldamine.

Fiskars võib avaldada või edastada andmeid ka kogukondadele väljaspool EL/EMP, kellega Fiskars on kirjalikult kokku leppinud vastavalt Soome andmekaitsele, mis vastab kehtivatele Soome õigusaktidele, või kui avalikustamine toimub teistel õiguslikel alustel.

Fiskars võib pärast kliendi- või muu suhte lõppemist isikuandmeid edastada Fiskarsi otseturunduse registrisse, kui see ei ole eelnevalt andmesubjekti poolt keelatud.

8. Isikuandmete kaitse

Ainult määratud Fiskarsi töötajad ja Fiskarsi nimel tegutsevate ettevõtete töötajad omavad ligipääsu isikuandmete taotluste andmebaasidele vastavalt kontrolleri väljastatud isiklikele kasutajaõigustele. Erinevate tasemete kasutajakontod on loodud vastavalt iga töötaja vajadusele selleks, et täita oma ülesandeid. Süsteemid on kaitstud tulemüüriga, mis kaitseb isikuandmeid igasuguste väliste kontaktide eest.

Dokumendid, kaasaarvatud käsitsi töödeldud info, kliendiandmed ja andmed, mis on seotud koostööpartneritega, ladustatakse pärast esmast käitlemist lukustatud tulekindlas ruumis. Ainult määratud Fiskarsi töötajatel ja Fiskarsi nimel tegutsevate ettevõtete töötajatel on ligipääs manuaalselt käideldavatele andmetele.

Fiskarsi personalil ja töötajatel ning Fiskarsi nimel tegutsevate või tema määratud ettevõtete töötajatel on kohustus hoida konfidentsiaalsena tööülesannete käigus saadud mistahes isikuandmed.

9. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus vaadata temaga seotud andmeid, mis on salvestatud isikuandmete dokumendis. Päring ülevaate saamiseks tuleb esitada kirjalikult ja allkirjastatult andmete eest vastutavale isikule. Päringu võib saata ka kontrollerile Fiskarsi peakontorisse: Fiskars Finland Oy Ab, Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki.

Andmesubjektil on õigus keelata teda puudutavate andmete käitlemist ja väljaandmist otsereklaami, kaugmüügi ja muu otseturunduse või ka arvamusküsitluste jaoks, kontakteerudes kontrolleriga.

Lisaks on andmesubjektil õigus nõuda ebatäpsete andmete parandamist või tema andmete eemaldamist registrist, kontakteerudes andmeküsimuste eest vastutava isikuga.