Kasutustingimused

Lugege enne Interneti-saidi külastamist hoolikalt käesolevaid tingimusi. Fiskars Corporationi (edaspidi Fiskars) veebilehtede külastamisel nõustute järgmiste tingimustega.

Fiskarsi veebilehtede sisu (sealhulgas, kuid mitte ainult tekst, pildid ja audiovisuaalsed elemendid) kuulub autoriõiguse seaduse kohaselt täielikult Fiskarsile. Kõik õigused on kaitstud. Sisu mis tahes vormis täielik või osaline reprodutseerimine, edastamine, jagamine või talletamine ilma Fiskarsi eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud, välja arvatud käesolevates tingimustes mainitud erandite korral.
Fiskarsi logo, selles sisalduv ettevõtte sümbol ning registreeritud ja registreerimata kaubamärgi- ja tootenimed ning muud mittemateriaalsed õigused ja varad kuuluvad Fiskarsile. Tütar- ja seotud ettevõtete logod, nendes sisalduvad ettevõtte sümbolid ning registreeritud ja registreerimata kaubamärgi- ja tootenimed ning muud mittemateriaalsed õigused ja varad kuuluvad Fiskarsile ja/või selle tütar- või seotud ettevõtetele. Juurdepääsu meie veebilehtedele ei saa ilma Fiskarsi eelneva kirjaliku nõusolekuta kaudselt või muul viisil tõlgendada kui nõusolekut veebilehtedel toodud kaubamärgi kasutamise jaoks litsentsi või muude õiguste andmiseks.

Fiskars annab teile loa nende lehtede osi arvutis talletada või välja printida, kuid seda üksnes isiklikuks kasutamiseks. Fiskarsi veebilehtede sisu võib kasutada üksnes informatiivsel eesmärgil ja nii, et see ei kahjusta Fiskarsi mainet. Sellel veebisaidil toodud teavet ei tohi Fiskarsi kirjaliku loata muuta. Meie veebilehtedel olevate eraldi dokumentide kohta võivad kehtida lisatingimused, mis on kirjas nimetatud dokumentides. Te tohite materjale kellelegi teisele anda üksnes juhul, kui teavitate seda isikut kasutustingimustest tulenevatest kohustustest ning isik nõustub nendega.
Samuti peate meeles pidama, et ettevõte võib seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Teeme muudatuste kohta postituse, nii et vaadake aeg-ajalt seda veebilehte.

Kinnitate ja garanteerite, et järgite saidi kasutamisel käesolevat lepingut, kaasa arvatud lepingus sätestatud seadusi ja tingimusi, ning kõiki saidi praegusi ja tulevasi poliitikaid ja reegleid. Nõustute mitte kasutama saiti rämpsposti või soovimatute teatiste saatmiseks, hoiduma FISKARS-i või kellegi teisena esinemisest, pealkirjade võltsimisest või teksti osade muul viisil muutmisest varjamaks saidi kaudu edastatava sisu päritolu, oma seose kohta isiku või ettevõttega valetamisest, sellisest käitumisest, mis mõjutab negatiivselt teiste kasutajate saidi kasutamise võimet, kehtivate seaduste vastasest tegevusest, sellise materjali postitamisest või edastamisest, mis rikub mis tahes viisil teiste inimeste õigusi või mis on seadusevastane, solvav, laimav, vulgaarne või muul põhjusel ebasoovitav või mis sisaldab toodete ja teenuste reklaami või müügipakkumisi või võimaldab koguda või talletada teiste kasutajate loata nende isikuandmeid. Kui te ei nõustu eespool nimetatud tingimusi järgima, ei tohi te saiti kasutada. FISKARSil puuduvad sel juhul käesolevast lepingust tulenevad juriidilised kohustused ja ettevõte jätab endale kõik seonduvad juriidilised õigused.

Fiskarsi veebilehtede sisu on esitatud sellisena, nagu see on. Fiskars ei anna mis tahes otsest ega kaudset garantiid seoses neil lehtedel sisalduva või nende kaudu hangitava teabe juurdepääsetavuse, õigsuse, täpsuse, usaldusväärsuse ja sisuga. Fiskars ei garanteeri, et veebilehed või server, mis need veebilehed kättesaadavaks teeb, ei sisalda viirusi ega muid kahjulikke komponente. Fiskars jätab endale õiguse millal iganes lehti muuta või neile juurdepääsu kaotada sellest eraldi teada andmata.

Fiskars ei vastuta ühelgi viisil otseste, kaudsete, juhuslike, eriliste või tegevusest tulenevate kahjude, kadude, kulude või kasumi kaotamise eest seoses asjaoluga, et olete külastanud Fiskarsi veebilehti või nendega seotud lehti, et te pole nendel lehtedel teabele juurdepääsu saanud või et olete lehtedel olevat teavet kasutanud või kasutada proovinud. Fiskars ei vastuta ka häirete, tegevusetuse, katkestuste, puuduste, töös või ülekannetes tekkivate viivituste ning arvutiviiruse või liini- või süsteemirikkega seotud otseste või kaudsete kahjude eest, isegi kui Fiskarsit või selle esindajaid teavitatakse sellistest kahjudest, kadudest või kuludest. Fiskarsi võimalik vastutus piirdub Soome seadustes sätestatuga ega ületa seda.

Fiskars ei võta endale vastutust kolmandatele osapooltele kuuluva või nende loodud või avaldatud materjali eest, millele on juurdepääs Fiskarsi veebilehtedel oleva lingi kaudu. Kolmanda osapoole saidile viiva lingi kasutamisel peate lugema enne saidil tegutsemist saidi võimalikke kasutustingimusi ja nendega nõustuma. Fiskarsile mittekuuluvale saidile viiva lingi olemasolu ei tähenda, et Fiskars toetab saiti või saidil mainitud tooteid või teenuseid.
Näiteks meili või veebilehe kaudu materjalide esitamisel nõustute järgima järgmisi tingimusi.
(1) Teate materjali kättesaadavaks tehes, et võime selle avaldada.
(2) Garanteerite, et materjal ei sisalda ebaseaduslikke või muul põhjusel avaldamiseks sobimatuid osi. Garanteerite ka, et ei edasta FISKARSile teavet ega materjale, mis on laimava, ähvardava, rõveda või ahistava sisuga või mis tahes kehtiva seaduse järgi muul viisil ebaseaduslik.
(3) Kinnitate, et materjal on teie oma või et teil on piiramatu õigus seda meile edastada ning et võime materjali avaldada ja/või selle täielikult või osaliselt oma toodetesse kaasata, ilma et sellega kaasneks vastutus või kompenseerimiskohustus.
(4) Võtate enne materjali saatmist tarvitusele mõistlikud meetmed, et leida ja eemaldada mis tahes viirused või muud kahjustava või hävitava toimega üksused.
(5) Nõustute kompenseerima mis tahes kahjud, juhul kui kolmas osapool võtab teie saadetud materjali tõttu kasutusele meetmeid meie vastu.
(6) Nõustute loobuma kõigist nõudmistest, mis on seotud teie saadetud materjaliga, samuti nõustute mitte võtma tarvitusele meetmeid meie vastu seoses teie saadetud materjaliga. Fiskars ei kontrolli oma veebilehtede kasutajate saadetud materjalide sisu ega vastuta nende materjalide eest. Fiskars võib materjalid, mis kasutajad on veebilehtede kaudu saatnud, oma soovi kohaselt igal ajal eemaldada.
(7) FISKARSile teabe või materjalide pakkumisel annate FISKARSile kõik selle teabe ja materjali intellektuaalomandi õigused ning FISKARS võib teavet ja materjale vabalt kasutada, reprodutseerida, avaldada, avalikult rakendada, edasi anda, jagada, muuta ja litsentsida. Samuti nõustute, et FISKARS võib kasutada vabalt ideid, kontseptsioone või teadmisi, mille teie või teie nimel tegutsevad isikud FISKARSile annate.
FISKARS jätab endale õiguse eemaldada soovi korral teabe, mille saidi kaudu meile edastasite.

Kuigi on püütud tagada sellel saidil oleva teabe täpsus, ei võta FISKARS teabe eest mitte mingit vastutust. Materjalid võivad sisaldada ebatäpsusi ja trükivigu. FISKARS ei garanteeri saidil olevate või selle kaudu levitatavate materjalide täpsust ega täielikkust või nõuannete, arvamuste, väidete ega muu teabe usaldusväärsust. Teate, et mis tahes arvamuse, nõuande, väite, märkuse või teabe usaldamise korral tegutsete omal vastutusel. Kogu sisu on esitatud sellisena, nagu see on ja nagu see on kättesaadav. FISKARS ütleb selgesõnaliselt lahti igasugustest otsestest või kaudsetest tagatistest või garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaubanduslikest garantiidest või teatud otstarbeks sobivuse, rikkumatuse või selle saidi või sisu kasutamisega seotud garantiidest. FISKARS ei anna selle veebisaidi turvalisuse kohta garantiisid ega tagatisi. Teate, et mis tahes saadetud teavet võidakse koguda. FISKARS ei garanteeri, et veebisait või serverid, mis selle saidi kättesaadavaks teevad, või FISKARSi saadetavad elektroonilised teatised ei sisalda viirusi või muid kahjulikke elemente. Kõik tagatised, garantiid ja tingimused on välistatud, välja arvatud seadusega välistamist keelavas ulatuses.

FISKARS ei vastuta ühelgi juhul mis tahes otsese, kaudse, tegevusest tuleneva, karistava, eri- või juhusliku kahju eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, äri, lepingu, tulu, andmete, informatsiooni või äri katkemisega seotud kaotusest tuleneva kahju eest), mis tuleneb saidi või sisu kasutamisest või võimetusest seda kasutada või käesolevast lepingust, isegi kui FISKARSit on teavitatud sellise kahju võimalikkusest. Lisaks käesolevates kasutustingimustes sätestatud tingimustele ei vastuta FISKARS sellel saidil toodud mis tahes teabes sisalduvate vigade, ebatäpsuste, väljajättude või muude defektide, ning teabe mitteajakohasuse või ebaehtsuse eest.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland